Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kütle Çekim Kanunu Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Yerden belli bir yükseklikten bırakılan cismin yer yüzeyine doğru düşmesi, kütle çekim kuvvetinden dolayıdır. Kütle merkezleri arasındaki uzaklık d olan m1 ve m2 kütleli cisimlerin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Kütle çekim kuvveti bağıntısı ile bulunur. Buradaki G genel çekim sabiti olup, G = 6,67 . 10–11 N . m2/kg2 dir. G küçük olduğu için kütle çekiminin büyük olmasının nedeni, Dünya ve gezegenler gibi kütlesi çok büyük olan kütleler olmasıdır.

Yukarıdaki bağıntıya göre, birbirine kuvvet uygulayan kütlelerin birinin küçük diğerinin çok büyük olması halinde de birbirlerine eşit ve zıt yönlüdür. Örneğin sinek ile Dünya birbirlerini eşit büyüklükte kuvvetle çekerler. (F1 = – F2) Yer Çekimi İvmesi M kütleli Dünya yüzeyinde bulunan m kütleli cismin ağırlığı, iki kütle arasındaki çekim kuvvetine eşittir. G = Fç
olur. Bu bağıntıya göre Dünyadan uzaklaştıkça çekim ivmesi uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azalır.

Dünyanın merkezine doğru çekim ivmesi uzaklıkla doğru orantılı olarak azalır ve tam merkezde sıfır olur. Dünya yüzeyinde ise çekim ivmesi enleme göre değişir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi ivmesi artar ve kutuplarda maksimum değerini alır.

Bu artışın iki nedeni vardır:
1. Dünya kutuplardan basıktır. Kutupların merkeze olan uzaklığı, ekvatorun merkeze olan uzaklığından küçüktür. bağıntısına göre, Dünya yüzeyinde r küçük olunca g çekim ivmesi büyük olur.
2. Dünya dönerken ekvatordaki bir noktanın çizgisel hızı, kutuplardakine göre daha büyüktür. Dolayısıyla merkezkaç kuvveti ekvatorda daha büyük olduğu için çekim ivmesinin ya da cismin ağırlığının kutuplardakine göre daha az olmasına neden olur.

Buna göre, ekvatorda çekim ivmesi 9,78 N/kg ise, kutuplardaki çekim ivmesi 9,81 N/kg dır.

Ağırlık vektörel bir büyüklük kütle ise skaler bir büyüklüktür. Ağırlık uzayın ve Dünyanın değişik yerlerinde değişir, kütle ise hiç bir yerde değişmez Ağırlık ile kütle madde miktarına bağlıdır.Dolayısıyla ayırt edici bir özellik değildir.

Ağırlık dinamometre denilen yaylı kantarla ölçülür ,kütle ise eşit kollu terazi ile ölçülür.Ağırlık birimi newton’dur.Kütle birimi ise kg’dır.

Newtonun Kütle Çekim KuvvetiCisimlerin arasındaki kütle çekim kuvvetine ilişkin ilk hesaplamaları Newton yapmıştır. Bu nedenle buna Newton Genel Çekim Yasası denir. Newton yasasına göre, cisimlerin kütleleri ne olursa olsun, birbirlerini eşit şiddette ve ters yönde çekerler.

Diğer bir ifade ile kütleler arasındaki çekim yasası;
a) Cisimlerin kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı,
b) Cisimlerin arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır,
c) Çekim kuvveti, kütleleri birleştiren doğru boyunca ve ters yönlüdür. Yani;

Dünyanın cisimlere uyguladığı çekim kuvveti dünyanın merkezine doğrudur. Bu çekim kuvvetinin şiddeti ise, cisimlerin kütlelerine göre değişiklik gösterir. Dünyanın bir cisme uyguladığı bu çekim kuvvetine cismin ağırlığı denir. Cismin kütlesi m, yer çekimi ivmesi g olduğuna göre bir cismin ağırlığı (G); G = mg' dir. Yer çekimi kuvveti, yerin merkezine doğrudur.

Düşen Cisimler ve İvmeleriKendi ağırlığının etkisi ile bırakılan cisimler yeryüzüne doğru düşer. Bu cisme etki eden kuvvet F=mg olduğundan, yer çekiminin etkisi ile düşen bir cismin ivmesi ise şu şekilde olur;

Buradaki ivme, cismin kütlesine bağlı değildir. Dünyanın yerçekimine bırakılan bütün cisimler aynı g ivmesi ile düşerler.

F= ma formülünde m 0 1 kg yazıldığında F = g olur. Bu ifadeye göre, dünyanın 1 kg'lık kütleye uyguladığı kuvvet yer çekimi olarak tanımlanır. SI birim sisteminde ise birimi m/s2 dir. Bu ifade yerine newton/kg ifadesi de kullanılmaktadır. Yerçekimi ivmesi konumdan konuma değişiklik göstermektedir. Ortalama değeri g = 9,8 n/kg' dır. Hesaplamalarda kolaylık olması için g =10 N/kg da alınmaktadır.

Yerçekimi ivmesi, dünyanın kutuplardan basık olması nedeni ile ve dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi yüzünden dünyanın her tarafında eşit değildir. Bunun yanında yerçekimi ivmesi, yeryüzünden yukarılara doğru çıkıldıkça azalmaktadır.

Aşağıdaki tabloda dünyanın farklı yerlerindeki yerçekimi ivmesi tablo olarak verilmiştir:
Yer ........Yükseklik (m) .........Enlem......... g (m/s2 = newton/kg)
Ankara........ 840 .............40o ...........................9,79
İstanbul.......10.................41o............. ..............9,80
Brüksel.........102...............51o............. ..............9,81
Yeni Zelanda..3..................37o................... ........9,80
Kuzey Kutbu.. 0..................90o...........................9 ,83

Cisimler anı yükseklikten yere bırakıldıklarında aynı sürede yere düşerler. Cisimlerin yere düşerken kaz
anmış oldukları ivme cismin kütlesine bağlı değildir. Örneğin, 100 metre yükseklikten yere bırakılan taş, cam ve demir topun kütleleri farklı olmasına rağmen yere aynı anda düşerler.

Ağırlık ve Kütle Arasındaki İlişkiAğırlık, kütle çekimi ile ilgili bir kuvvettir. Dünyanın bir cisme uygulamış olduğu kütle çekim kuvvetine cismin ağırlığı denir. Bu cismin Ay'da veya Neptün'de olduğu düşünüldüğünde, bu gök cisimlerinin bu cisme uyguladığı çekim kuvvetleri de değişecektir. Bu nedenle bir cismin madde miktarı (kütle) aynı kalmasına rağmen ağırlığı dünyada, Ay'da veya diğer gezegenlerde farklı olacaktır.

Ağırlığı ölçerken yaylı terazi kullanılırken, kütle ölçmek için eşit kollu teraziler kullanılmaktadır. Bir cisme etki eden çekim kuvvetinde değişiklik meydana geldiğinde, yayın da uzamasında değişim olmaktadır. Ama çekim kuvveti ne kadar artarsa artsın cismin madde miktarında değişiklik olmayacaktır. Örneğin kütlesi 10 kg olan bir cisim dünyada tartıldığında 98 N gelirken, bu cismi Ay'da tarttığımızda 17 N gelecektir. Bu da Ay'ın çekim kuvvetinin dünyadan düşük olduğunu göstermektedir.

Uzay mekiği ile Ay'a doğru yolculuk yapan bir astronot düşündüğümüzde, bu yolculuk esnasında astronotun kütlesi değişmez. Yolculuğun her anında kütlesi eşittir. Astronot dünyadan uzaklaşıp Ay'a yaklaştıkça dünyanın uyguladığı çekim kuvveti azalmaya Ay'ın uyguladığı çekim kuvveti ise artmaya başlar. Ay ve dünyanın çekim kuvvetlerinin eşit olduğu noktada astronotun ağırlığı sıfır olur.

Kaynak:gef.gazi.edu.tr

Keplerin Kütle Çekim KanunlarıKepler , gezegenlerin hareketleri ile ilgili gözlemlerden yararlanarak, gezegenlerin güneş çevresindeki hareketlerini 3 kanun ile açıklamıştır.

a)Yörüngeler KanunuHer gezegen, odaklarından birinde güneş bulunan elips biçiminde bir yörünge üzerinde dolanır.

b) Eşit Alanlar KanunuBir gezegeni güneşe birleştiren vektör, eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.
Bu durumda gezegen güneşe yaklaştıkça hızı artar.

c) Periyotlar KanunuBütün gezegenler için ortalama yörünge yarıçapının küpünün güneş etrafındaki dolanım süresinin karesine oranı sabittir.

R13/T12=R23/T22

Ortalama yarıçap:
Rort=Rmx+Rmin/2 dir

UYARI:
1) Dünyanın Güneş etrafındaki yörüngesi basıklığı az olan daireye yakın bir elipstir.
2) Mevsimlerin oluşumu Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması ile ilgili değil, Güneş ışınlarının dik yada eğik gelmesi ile ilgilidir.(Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarih Ocak ayının ilk günleri, en uzak olduğu tarih de Temmuz ayının ilk günleridir.)
3) Elips 2 sabit noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktalar kümesidir. Bu sabit noktalara odak denir.

Yer Çekimi İvmesiCisimlerin ağırlığı ->P=m.->g dır.

Ağırlık Dünya’nın cisimlere uyguladığı çekim kuvveti olduğuna göre dünyanın kütlesi:

M yarıçapı : r ise :

m.g=G.M.m/r2 => g= G.M/r2

Dünyadan uzaklaştıkça g küçülür. Dünya yüzeyinden h kadar yukarıda:

g’=G.M/(r+h)2

Dünyanın merkezine doğru inilirken, üstte kalan kütlelerin çekim etkisi ortadan kalkar.

Kalan kürenin kütlesi:

M=4/3.p.r3.d (d: özkütle )

Çekim alan şiddetig’=G.M/r2=G.4/3.p.r3.d/r2
g’=G.4/3.p..r.d olur.

Dünya döndüğü için cisimlerin ağırlığı dolayısı ile (g),gerçek değerinden biraz daha az gözlenir.

Dünyanın yüzeyindeki çekim ivmesi:

g’=g-W2.r.coskarea kadardır.

Kütle Çekim Potansiyel EnerjisiAralarındaki uzaklık:R kütleleri : M1 ve M2 olan iki cismin potansiyel enerjisi:

Ep= -G.M1.M2/R bağıntısı ile bulunur.

Kütleler birbirinden uzaklaşırken potansiyel enerji artar.aralık sonsuz olduğunda potansiyel enerji sıfır olur.O halde başlangıçtaki enerji sıfırdan az, (-) işaretlidir.

Dünya merkezinden R1 kadar uzaktaki m kütleli bir cismi, herhangi bir yolla merkezden R2 kadar uzaktaki noktaya taşımak için yapılacak iş, potansiyel enerji değişimine eşittir:

W=Ep2 –Ep1 =-G.M.m/R2-(-G.M.m/R1)

(Dünyanın yarıçapına göre DR çok küçük ise W=m.g. DR olur.)


Kütle Çekim Kanunu Resimleri

 • 2
  Kütle Çekim Kanunu 3 yıl önce

  Kütle Çekim Kanunu

 • 2
  Kütle Çekim Kanunu 3 yıl önce

  Kütle Çekim Kanunu

 • 2
  Newtonın evrensel kütleçekimi yasasının mekanizması; bir nokta kütle (m1) diğer bir nokta kütleyi (m2) iki kütlenin çarpımı ile doğru, aralarındaki (r) uzaklığının karesi ile ters orantılı olacak büyüklükteki bir F2 kuvveti ile çeker. Kütlelerden ve bu kütlelerin aralarındaki uzaklıktan bağımsız olarak |F1| ve |F2| kuvvetlerinin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir. G kütleçekim sabitidir. 3 yıl önce

  Newtonın evrensel kütleçekimi yasasının mekanizması; bir nokta kütle (m1) diğer bir nokta kütleyi (m2) iki kütlenin çarpımı ile doğru, aralarındaki (r) uzaklığının karesi ile ters orantılı olacak büyüklükteki bir F2 kuvveti ile çeker. Kütlelerden ve bu kütlelerin aralarındaki uzaklıktan bağımsız olarak |F1| ve |F2| kuvvetlerinin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir. G kütleçekim sabitidir.

Kütle Çekim Kanunu Sunumları

 • 4
  Önizleme: 2 ay önce

  Kütle Çekim Kanunu Slayt Power Point Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  BÖLÜM 4KÜTLE ÇEKİMİstyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  KÜTLE ÇEKİM YASASINewton’ un çekim yasası şöyle ifade edilebilir:Evrendeki bütün cisimler, birbirilerini kütleleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olacak şekilde çekerler.İfade matematiksel olarak şöyle gösterilebilir:style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  4. Sayfa
  KEPLER YASALARINewton’un yerçekimi yasalarını formüle etmesinden 50 yıl kadar önce, Johannes Kepler (1571-1630) gezegenlerin yörüngelerini hesaplamada kullanılabilecek bazı kurallar keşfetmişti. Ancak Newton’un yerçekimi yasalarının gezegen hareketlerine uygulamasının gerçekleşmediği bir ortamda bu yasaların neden geçerli olduğu bilinmiyordu.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  YAPAY UYDULARYandaki şekil Newton’un kitabı The Principia’da bulunan çizime benzemektedir.Newton, orada dünya atmosferinin dışında yüksekliğe sahip bir tepenin üzerine yeterli güce sahip bir top ateşleyicisinin yerleştirilmesi durumunda, ateşlenecektop mermisinin dünya etrafında yörüngeye oturtulabileceğini tartışır.İlk olarak, ateşlenen merminin şekilde A ile gösterilen yolu izleyeceğini varsayalım. Top yeterince güçlü ise mermi B, hatta C ile gösterilen yolları izleyebilir. Son olarak, gerekli güçte top bulunması durumunda, elimizdeki topun mermiyi başlangıç noktasına dönecek şekilde ateşleyebileceğini söyleyebiliriz. Böylece ateşlenen mermi dünya çevresinde yörüngeye yerleşir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  AĞIRLIKSIZLIKAğır ve hafif cisimler aynı anda yere düşer. Dolayısıyla, bir beyzbol topu ile bir top mermisi yan yana ateşlendiğinde dünya yüzeyine yan yana “düşerler”. Aslında, top mermisinin içi boşsa ve içinde bir beyzbol ve bir kuruş varsa, beysbol ve kuruş birbirini ittirmeden top mermisini dolanır. Yani, ağırlıksız görünürler. Ancak gerçekten ağırlıksız mıdırlar? Bunu yanıtlamak için, ağırlığı yerçekimi kuvveti olarak tanımladığımızıhatırlayalım ve yerçekimi kuvveti top mermisini, beyzbol topunu ve kuruşu uzaya savrulmaktan alıkoyar. Ağırlığın bu tanımına göre yörüngedeki cisimler gerçekten ağırlıksız değildirler.style.visibilitystyle.visibility

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Kütle ve Çekim Kuvveti Power Point sunumu PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OKÜTLE VE ÇEKİM KUVVETİ

  2. Sayfa
  AĞIRLIK BİR KUVVETTİRNeler Öğreneceğiz?Dünya’daki kütle çekim kuvvetinin varlığınıYerçekimi kuvvetinin yönünüKütleye etki eden yerçekimi kuvvetinin ağırlık olduğunuBir kuvvet olan ağırlığın dinamometere ile ölçülmesiniBir kütlenin farklı gezegenlerde ağırlığının farklı olacağınıKütle ile ağırlığın farkını öğreneceğiz.Anahtar KavramlarAğırlıkKütle çekim kuvvetistyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  3. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OEkrandaki kız nasıl marketten havada alışveriş ediyor?style.visibility

  4. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OBu adamlar çiçekleri nasıl alıp taşıyacaklar?

  5. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.ODükkanda alışveriş yapan kişiler ne yapmaktalar?style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  6. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OAtılan bu top birkaç saniye sonra niçin yere düşüyor?ppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibility

  7. Sayfa
  YERÇEKİMİ OLMASAYDI NE GÜZEL OLURDU RAHATCA YÜRÜRDÜMstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  8. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OUzayda bonibon şekerlerini yemek hiç de kolay değil style.visibilityppt_wppt_h

  9. Sayfa
  Yer çekimi kuvveti olmasaydı kalemler sırada durmazdı.Bisikletler havada uçardı.Yolda yürümez, havada süzülürdük.Bu adam ne yapıyor? Yer çekimine meydan mı okuyor?style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OYer çekimi kuvvetinin varlığını Isaac Newton tarafından keşfedilmiştir.Kitap okurken başına elma düşen Newton bu durumunun neden düştüğünü irdelemiş, kendi adıyla Newton Kanunlarını bulmuştur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OYer çekimi dünyadaki bir kütle çekim kuvvetidir.Her gök cismi kütle çekim kuvvetine sahiptir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  12. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.ONasıl ki dünyamızın yer çekimi kuvveti varsa, Ay’ın, Uranüs’ün, Mars’ın ve diğer milyonlarca gök cisminin kendi kütle çekim kuvvetleri vardır.style.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OHer gök cisminin kütle çekim kuvveti büyüklüğüne göre değişir.Daha büyük kütleli gök cisimlerinin çekim kuvveti daha fazladır.EN ÇOKstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.Ostyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  15. Sayfa
  Ay kütle olarak Dünya’mızdan küçük olduğu için Ay’ın sahip olduğu kütle çekim kuvveti de küçüktür.style.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OGalaksideki diğer gök cisimleri de sahip oldukları kütlenin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak daha büyük kütle çekim kuvvetine sahiptir.style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  17. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OKütle çekim kuvvetini hayatımızın içersinde ağırlık olarak gözlemliyor olsak da bu doğru değildir.Kütle ve ağırlık kavramları birbirinden farklıdır.Gelin bu farkı izleyip anlamaya çalışalım.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  18. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O5 kgKütle cisimdeki madde miktarıdır. Yani farklı gezegenlere gitsek bile bir cismin kütlesi değişmez.5 kg5 kg5 kgstyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  19. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OAğırlık ise cisme etki eden yer çekimi kuvvetidir. Çekim kuvvetine bağlı olduğu için aynı cismin ağırlığı farklı gezegenlerde değişiktir.18,5 NMerkürde Ağırlık 18,5 N116,5 NJüpetirde Ağırlık 116,5 N55 NNeptünde Ağırlık 55 N50 NDünyada Ağırlık 50 N 8,5 NAyda Ağırlık 8,5 Nstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  20. Sayfa
  Bir insanın kütlesi ayda değişmez ancak ağırlık farklı ölçülür.AYAYstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  21. Sayfa
  YERİN (DÜNYA’NIN) ÇEKİM KUVVETİ HER ZAMAN YERİN MERKEZİNE DOĞRUDURYERÇEKİMİ KUVVETİ KUTUPLARDA EN BÜYÜKTÜR. YERİN MERKEZİNE DOĞRU VE DÜNYA’DAN UZAKLAŞTIKÇA AZALIR.AzalırAzalırAzalırAzalırstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  22. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OYerkürenin cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine yerçekimi kuvveti denir. Yerçekimi kuvveti daima yerkürenin merkezine doğrudur. Bütün cisimler birbirlerine az da olsa çekim kuvveti uygularlar. Bu çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti denir.style.visibilityppt_wppt_h

  23. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OYer çekimi kuvveti dünyamızın farklı noktalarında farklılık gösterir.Dünya üzerinde 50 N ağırlığındaki bir kutu,5000 km yükseklikte 17 N ağırlığında,10000 km yükseklikte 9 N ağırlığında ölçülür.5000 km10000 kmstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  24. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OGök cisimlerinin çekim kuvveti her zaman merkeze doğrudur.Dünyamızdaki yer çekimi kuvveti de sürekli bizi dünyanın merkezine doğru çeker.style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_yppt_xppt_y

  25. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OBu nedenle dünyanın neresinde olursak olalım uzay boşluğuna düşmeyiz style.visibilitystyle.visibility

  26. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OResimdeki gezegenlerden sizce hangisinin kütle çekim kuvveti en büyüktür?Elbette kütlesi en büyük olandır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  27. Sayfa
  KÜTLE VE AĞIRLIKBir cisme etki eden yerçekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık, cismin bulunduğu yerdeki çekim kuvvetine bağlıdır.Ağırlık dinamometre ile ölçülür. “G” ile gösterilir.Kütle, maddenin değişmeyen bir özelliğidir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. “m” ile gösterilir. Bir cismin ağırlığını bulmak için kütle ile yerçekimi çarpılır. G=m.gstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibility

  28. Sayfa
  Madde miktarıdır.KütleAğırlıkMaddeye etki eden yerçekimi kuvvetidir.Eşit kollu terazi ile ölçülür.Dinamometre ile ölçülür.Birimi gram ya da kg dır.Birimi newtondur.Her yerde aynıdır, değişmez.Bulunduğu gezegene göre değişir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  29. Sayfa
  MERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OGök cismi1 kg’lık cisme uygulanan yaklaşık çekim kuvvetiGüneş247 NMerkür3,7 NVenüs8,9 NDünya10 NAy1,7 NMars3,8 NJupiter23,3 NSatürn9,2 NUranüs8,6 NNeptün11 N

  30. Sayfa
  KÜTLEg=9,8 N/KğAĞIRLIK

  31. Sayfa
  3TTXYBirbirine bağlı X , Y cisimleri şekildeki gibi dengedeyken X cismini taşıyan ipteki gerilme kuvveti, Y cismini taşıyan iptekinin üç katıdır.X ciminin ağırlığı 20 N olduğuna göre; Y cisminin ağırlığı kaç N dur? SORU=1A)10B)20C)30D)60style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  32. Sayfa
  XYZT1T3T210 N30 N20 NSORU=2Ağırlıkları sırsıyla 10 N, 20 N ve 30 N olan X, Y, Z cisimlerini taşıyan iplerdeki gerilme kuvvetleri T1, T2, T3 olmaktadır.Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? I. T1= 60 N II. T2 = 30 N III. T1= T2+ T3D) I, II ve IIIA) Yalnız IC) II ve IIIB) I ve IIstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  33. Sayfa
  Öğretmen, “kuvvet” konusu ile ilgili yukarıdaki kavram haritasını, numaralandırılmış kısımlarını boş bırakarak tahtaya çiziyor. 1, 2 ve 3 kutucuklarına yazılacak kavramlar nelerdir?SORU=3123AĞIRLIKNEWTONBÜYÜKLÜKstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  34. Sayfa
  SORU=4 Ağırlık ile ilgili bilgi veren öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?Ağırlık bir kuvvettir.Bir cismin ağırlığı eşit kollu terazi ile ölçülür.Ağırlık, cisimlerin bulunduğu yere göre değişir.Ağırlık birimi Newton’dur.A)D)C)B)style.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  35. Sayfa
  AHMET HARMANBAŞIMERSİN ÇANKAYA İ.Ö.OKuvvet eşit kollu terazi ile ölçülür.Cisim sabit süratle gidiyorsa dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir.Zıt kuvvetlerin doğrultuları da zıttır.Hareket halindeki bir cisme hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar.Bir ağacın dalından düşen limon dengelenmiş kuvvet etkisindedir.İki kuvvetin bileşkesi bu kuvvetlerin toplamından büyük farkından küçük olamaz.Doğru / YanlışYDYDYDstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibility

  36. Sayfa
  Yerkürenin cisimlere uyguladığı ve yerin merkezine yönelik olan kuvvete kütle çekim kuvveti denir.Bir cisme uygulanan yerçekimi kuvvetine ağırlık denir.Evimizde tartıldığımız baskül kütlemizi ölçmek için ayarlanmıştır.Gök cisminin büyüklüğü arttıkça cisme etki eden yerçekimi kuvveti de artar.Deniz seviyesinden yukarıya çıkıldıkça bir cismin ağırlığı artar.DDDDYstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibility

  37. Sayfa
  Kuvvet ……….. ve ……….. olarak tanımlanır.Mıknatıs, …………………… kuvvet çeşididir.İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete ……………… denir.Kuzeye doğru hareket ederken doğuya dönen bir arabanın ………… ve ……….. değişmiştir.Bileşke kuvvet bulunurken; doğrultuları ve yönleri aynı kuvvetlerde kuvvetler ………. , farklı yönlü kuvvetlerde kuvvetler ………….Boşluk Doldurmaitmeçekmetemas gerektirmeyenbileşke kuvvetdoğrultusuyönütoplanırçıkarılırstyle.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibility

Kütle Çekim Kanunu Videoları

 • 6
  2 ay önce

  Kütle Çekim Kanunu Video Animasyon

 • 5
  2 ay önce

  Kepler Kanunları ve Kütle Çekim Kuvveti | 12.Sınıf ve YKS

 • 4
  2 ay önce

  Kütle Çekim Kuvveti

Kütle Çekim Kanunu Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kütle Çekim Kanunu Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Kütle Çekim Kanunu
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)